Privacy Policy

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonsgegevens verwerken en gebruiken. De inhoud van deze verklaring volgt na de samenvatting in het Engels.

Summary in English

This document describes the privacy policy for the Studygroup Mathematics and Industry (Studiegroep Wiskunde met de Industrie, SWI). In this paragraph a summary in English is given for the main parts of the policy. The integral text of the policy is in Dutch and follows after this paragraph.

SWI is part of the Innovation Committee of the Dutch Platform for Mathematics, Science Park 123, 1098 XG Amsterdam, the Netherlands.

SWI uses a website: www.swi-wiskunde.nl

SWI is responsible for processing your personal data. SWI sill do so according to the purposes and procedures of the General Data Protection Regulation. The two most common situations in which we process your personal data are:

  • Registration as participant for the workshop SWI,
  • Registration as company for the workshop SWI.

If you have any questions related to this privacy policy or in case you would like to access, correct or remove your personal data, you can contact us via contact@swi-wiskunde.nl.

1. Wie zijn wij

Studiegroep Wiskunde met de Industrie (SWI) heeft als doel om de samenwerking tussen academisch wiskundigen en het bedrijfsleven te bevorderen. Dit gebeurt onder meer door middel van een jaarlijkse workshop, waarin wiskundigen problemen oplossen die worden ingebracht door bedrijven en organisaties buiten het universitaire gebied. Ook stimuleert SWI samenwerking tussen bedrijven en wiskundigen buiten deze workshop.

SWI is ondergebracht bij de commissie Innovatie van het Platform Wiskunde Nederland, Science Park 123, 1098 XG Amsterdam. De organisatie van de jaarlijkse workshop rouleert tussen de Nederlandse universiteiten. Voor het beheren van persoonsgegevens door de organisator van de workshop geldt de Privacyverklaring van de desbetreffende organisatie. De workshop SWI wordt elk jaar op een andere locatie gehouden, gewoonlijk bij een Nederlandse universiteit. Informatie omtrent het fysieke adres van de locatie kunt u vinden op de website.

SWI maakt gebruik van een website: www.swi-wiskunde.nl.

SWI is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Doel en rechtsgrond verwerking

SWI verwerkt uw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Er zijn twee veelvoorkomende situaties waarin wij uw persoonsgegevens verwerken:

  • bij aanmelding als deelnemer voor de SWI-workshop,
  • bij aanmelding als bedrijf voor de SWI-workshop.

Bij aanmelding als deelnemer worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, organisatie en postadres organisatie, functie, e-mailadres en dieetwensen. Deze gegevens worden gebruikt voor correspondentie met degene die zich heeft aangemeld, betreffende de aanmelding en deelname aan de workshop. Ook kan SWI deze gegevens gebruiken om contact op te nemen over potentiƫle vervolgprojecten.

Op de website worden de deelnemers van de workshop getoond, met voor- en achternaam. Tevens wordt, indien beschikbaar gesteld, een foto van de deelnemer op de website geplaatst.

Bij aanmelding als bedrijf verwerken wij de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, zakelijk e-mailadres, organisatie en postadres organisatie, functie en dieetwensen. Deze gegevens worden gebruikt voor correspondentie met de contactpersoon, betreffende de aanmelding en deelname aan de workshop. Ook kan SWI deze gegevens gebruiken om contact op te nemen over potentiƫle vervolgprojecten.

3. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is. Indien de toestemming verleend blijft, worden de door uw verstrekte gegevens niet verwijderd. Wanneer u zich op een van uw rechten beroept zoals beschreven in paragraaf 6, zal dit zo snel mogelijk worden verwerkt.

4. Beveiliging

Bij bezoek aan onze website worden geen cookies geplaatst. Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan hanteert SWI passende veiligheidsprocedures. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met SWI.

5. Delen met derden

SWI verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Op de website van SWI kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de Privacyverklaring van de desbetreffende website.

6. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kunt u contact opnemen met contact@swi-wiskunde.nl.

7. Wijzigingen Privacyverklaring

SWI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Indien de Privacyverklaring wijzigt, zal veertien dagen voor de activatie een notificatie worden opgenomen op de website van SWI.

8. Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, neem dan contact op via contact@swi-wiskunde.nl. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst gewijzigd op 22-11-2021